Intentieverklaring Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK, 23 oktober 2003)

De Nederlandse Federatie van Kanker-patiëntenverenigingen (NFK), de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), de Minister van volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) spreken de intentie uit in gezamenlijkheid sturing te geven aan de totstandkoming van een Nationaal Programma Kankerbestrijding (2004-2009) en hiervoor meetpunten en beoogde resultaten te benoemen. 

Dit programma komt tot stand in navolging van de discussienota ‘Kankerbestrijding; een aanzet tot beleid op middellange termijn’ d.d. april 1989 van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, thans het Ministerie van VWS. Tevens komt dii programma tegemoet aan Europese en internationale oproepen zoals van de WHO en het Europees Parlement, om te komen tot een nationaal ‘Comprehensive Cancer Control Programme’. Genoemde partijen zijn verantwoordelijk voor het proces, de inhoud alsmede de evaluatie van het Nationaal Programma Kankerbestrijding vanuit een gezamenlijk ‘commitment’ en ambitieniveau.

Overwegende de noodzaak tot:

 • Meer effectiviteit (een verhoogde doeltreffendheid door bundeling van kennis en instrumentarium);
 • Meer efficiëntie (voorkomen van dubbel werk en werken aan een betere verdeling van taken);
 • Beheersing van de kosten;
 • Realisatie van een samenhangend beeld, zowel naar publiek als professionele sectoren;
 • Aansluiting op regionale, nationale en internationale ontwikkelingen (waaronder Europese initiatieven);

stellen partijen vast dat het optimaliseren van de kankerbestrijdíng in Nederland in al zijn facetten (van preventie, diagnostiek tot nazorg, alsmede deskundigheidsbevordering, onderzoek, voorlichting en psychosociale zorg) van eminent belang is. Dit kan bereikt worden op basis van samenhang en samenwerking tussen en door de bij de kankerbestrijding beleidsmatig en uitvoerend betrokken instellingen en organisaties. ln een Nationaal Programma Kankerbestrijding waartoe bovengenoemde partijen zich, elk vanuit een specifieke rol, zullen inspannen, zal beleid geformuleerd worden teneinde de kankerbestrijding te optimaliseren. Genoemde inspanningen zullen plaatsvinden binnen de dan vígerende financiële en politieke kaders.

Hierbij zullen de volgende doelstellingen leidend zijn:

 • Een bijdrage leveren aan een zo gezond mogelijke bevolking; Een afname van de íncidentie van kanker;
 • Een positief effect op de overleving van kanker;
 • Een afname van de sterfte aan kanker;
 • Een optimale kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten;
 • Een beheersbaar en efficiënt systeem van optimale oncologische zorg.

Hiertoe zijn de navolgende voorwaarden noodzakelijk:

 • Beschikbaarheid van relevante epidemiologische data;
 • Een hoog niveau van fundamenteel en toegepast onderzoek;
 • Snelle effectuering van een vertaalslag van onderzoeksresultaten naar innovatie en klinisch toepasbare diensten en producten;
 • Een hoog niveau van informatie voorziening en een continu aanbod van deskundigheidsbevordering ;
 • Optimale beschikbaarheid en toegankelijkheid van vroege opsporingsmethoden voor kanker;
 • Optimale beschikbaarheid en toegankelijkheid van optimale behandelingen van kanker; Optimale beschikbaarheid van kwaliteitssystemen en effectieve methoden van evaluatie respectievelijk de beschikbaarheid van betrouwbare indicatoren.

Het Nationaal Programma Kankerbestrijding zal gekenmerkt worden door: 

 • Een brede betrokkenheid op nationaal en internationaal niveau;
 • (ln beginsel meetbare) doelstellingen op hoofdlijnen;
 • Concretisering van doelstellingen;
 • Duidelijke prioriteìten;
 • Heldere verdeling van verantwoordelijkheden;
 • Afspraken m.b.t. continuïteit, implementatie en evaluatie.

 

Datum: 23 oktober 2003

Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties mw. dr. E. Borst-Eilers, voorzitter 

Vereniging van Integrale Kankercentra drs. B.A.J. Jongejan, voorzitter

KWF Kankerbestrijding dr. A.G.J.M. Hanselaar, algemeen directeur

Zorgverzekeraars Nederland drs. M.A.l.M. Bos, directeur zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport drs. l.F. Hoogervorst, minister